Obchodní podmínky

Pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.pharcocz.cz, provozovaném obchodní společností Pharco CZ, s.r.o., se sídlem Údolní 1147/106, 140 00 Praha 4, IČ: 09389661, DIČ: CZ09389661

Článek 1

Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetového obchodu umístěného na internetové adrese www.pharcocz.cz je obchodní společnost Pharco CZ, s.r.o., se sídlem Údolní 1147/106, 140 00 Praha 4, IČ: 09389661, DIČ: CZ09389661 (dále jen „prodávající“).
Tyto obchodní podmínky prodávajícího (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“) a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti smluvní stran vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího na webu www.pharcocz.cz (dále jen „internetový obchod“) a tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy (o dodávce zboží). Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Realizováním objednávky kupující akceptuje obchodní podmínky. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí platným zněním obchodních podmínek, které jsou pro obě smluvní strany závazné, pokud není ve smlouvě dohodnuto výslovně něco jiného.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek 2.

Předmět kupní smlouvy

Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné v internetovém obchodě jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Údaje o složení přípravků mají pouze informativní charakter, za případné změny a chyby nenese provozovatel odpovědnost.

Internetový obchod obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží (dále jen „poštovné“). Informace o poštovném uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

Kupující bere na vědomí a souhlasí, že obrázky u zboží jsou jen ilustrační a nemusejí zcela odpovídat reálné skutečnosti.

Článek 3.

Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Okamžikem odeslání objednávky dochází k uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce.

Prodávající je v závislosti na charakteru předmětu objednávky (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.) vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Prodávající je vždy oprávněn, zejména při prodeji akčních balení, upravit počet jednotlivých balení expedovaných konkrétnímu kupujícímu dle vlastního uvážení. O tomto bude kupujícího informovat.

Prodávající je vždy oprávněn zrušit kupní smlouvu v případě důvodného podezření, že kupující uzavřel kupní smlouvu za účelem dalšího prodeje konkrétního předmětu kupní smlouvy třetím osobám.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

Registrovaní kupující mohou využít řadu výhod nabízených prodávajícím po registraci v internetovém obchodě. O těchto akcích bude kupující informován emailovým zpravodajem. Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Článek 4.

Cena a úhrada objednávky

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou platné v okamžiku objednání. Dle uvedených podmínek může být cena navýšena o poštovné. Ceny se vztahují k popsaným produktům.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Centrum Údolní, Údolní 1147/106, 140 00 Praha 4, po předchozí tel. domluvě 722 925 495
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 294414806 / 0300, vedený u společnosti ČSOB (dále jen „účet prodávajícího“)

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

K ceně zboží bude připočítáno poštovné, které se kupující zavazuje uhradit společně s cenou zboží.

Článek 5.

Dopravní podmínky, poštovné

Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat počet balíků, neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Způsob dodání zboží

Zboží, které je skladem, expedujeme do 2 pracovních dnů od obdržení objednávky.

O odeslání zboží Vás budeme informovat formou e-mailu.

Zásilka bude doručena na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato adresa zadána v objednávce.

Řidič přepravní společnosti Vás bude předem v den doručení Vaší zásilky telefonicky kontaktovat za účelem sjednání času doručení Vaší zásilky, který Vám bude vyhovovat.

Doručení Vaší zásilky proběhne v pracovní dny, není-li sjednáno jinak.

Doprava v ČR, zásilka v hodnotě nad 1200 CZK – poštovné a balné zdarma.

Doprava v ČR, zásilka v hodnotě do 1200 CZK – poštovné a balné, dle sazebníku dopravní společnosti ( PPL)

Osobní odběr na provozovně zdarma.

Zákazník by měl ve svém vlastním zájmu překontrolovat správnost dodaného zboží a v případě nesrovnalostí ihned informovat provozovatele.

Článek 6.

Dodací lhůta

Objednané přípravky, které jsou inzerovány skladem, budou odeslány kupujícímu nejdéle ve lhůtě dvaceti čtyřech (24) pracovních hodin od přijetí objednávky tak, aby bylo zajištěno jejich dodání kupujícímu nejdéle ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od přijetí objednávky, nebo bude kupujícímu nejdéle ve lhůtě dvou (2) pracovních dnů od přijetí objednávky oznámeno, že v této lhůtě nelze objednané zboží dodat. Zboží objednané v sobotu, neděli, ve svátek bude zasláno nejdříve následující pracovní den.

Článek 7.

Odpovědnost za vady, záruka, servis

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. OZ).
Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů, a to po dobu uvedenou v záručním listu. Není-li k výrobku dodáván záruční list, platí obecná zákonem stanovená 24 – měsíční záruční lhůta. V případě zboží – výrobků, u nichž je na obalu či v návodu vyznačena lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty.
Záruční doba začíná běžet převzetím doručeného zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.
Odstranění závady je dle typu výrobku realizováno výměnou výrobku, výměnou vadného dílu, případně odstraněním závady v provozovně prodávajícího či v příslušném servisním středisku.
Reklamaci je možno provést buď osobně, nebo písemně na adrese prodávajícího. V případě reklamace je nutno doložit nákup reklamovaného zboží v e-shopu www.pharcocz.cz. V případě, že je reklamace uskutečňována zasláním na adresu prodávajícího, je kupující povinen přiložit též průvodní dopis se stručným popisem vady.
V případě reklamace přímo na provozovně prodávajícího je kupujícímu vydáno písemné potvrzení o přijetí reklamace, v případě reklamace zasláním zboží na adresu prodávajícího je kupujícímu e-mailem zasláno potvrzení o přijetí reklamace.
Prodávající je povinen vyřídit reklamaci do 30 dnů ode dne jejího uplatnění a v této lhůtě kupujícího informovat o způsobu jejího vyřízení. Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu této součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, pokud se stejná vada projeví potřetí.
Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Záruka se též nevztahuje na vady způsobené nesprávným použitím věci, v rozporu s přiloženým návodem k použití.

Článek 8.

Odstoupení od smlouvy

Právo odstoupit od smlouvy

Do 14 dnů má kupující právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu. Kupující má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni: a) kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží ( v případě uzavření kupní smlouvy) ; nebo b) kdy kupující nebo kupujícím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost Pharco CZ, s.r.o., se sídlem Údolní 1147/106, 140 00 Praha nebo na e-mailové adrese: info@pharcocz.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující může použít text: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR, č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte prosím číslo účtu).“ Datum a podpis, není to však povinností kupujícího. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

 • Pokud kupující odstoupí od této smlouvy, vrátíme kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo oznámení kupujícího o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od kupujícího obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud se výslovně nedohodneme jinak. V žádném případě kupujícímu tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  Převzetí zboží: Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese provozovny, která zboží expedovala – Pharco CZ s.r.o., Údolní 1147/106, 140 00 Praha 4. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.
  Náklady spojené s vrácením zboží: Kupující ponese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží: Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Článek 9.

Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • změnila se výrazným způsobem cena

V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi na další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky).

Článek 10.

Ochrana osobních údajů

Vaše osobní data jsou důvěrná a jsou zpracovávána pouze za účelem vyřízení Vaší objednávky.
Některé údaje, poskytnuté kupujícím při využívání internetového obchodu www.pharcocz.cz mohou mít povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající shromažďoval osobní údaje kupujícího, zpracovával je a uchovával a to jako správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Prodávající se plně řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a činí vše pro to, aby osobní údaje poskytnuté kupujícím chránil.

Kupující si je plně vědom následujících skutečností:

 • Objednání zboží vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím a následným dodáním objednaného zboží nebo služeb.
 • Registrace vyžaduje zadání některých důležitých údajů z hlediska další komunikace s kupujícím.
 • Kromě údajů úmyslně sdělených v rámci registrace nebo objednání zboží prodávající nezpracovává ani nezískává žádné další informace o kupujících.
 • Veškeré údaje, které kupující během své registrace nebo objednání zboží poskytne, jsou uloženy na zabezpečeném serveru.
 • Poskytnuté údaje jsou určeny pouze pro odpovědné pracovníky prodávajícího a nejsou poskytovány třetím osobám.
 • Prodávající si vyhrazuje právo použít kontaktní údaje kupujících k zasílání informací důležitých pro plnohodnotné využití jím poskytovaných produktů a služeb. Každý kupující má právo zasílání těchto informací ze strany prodávajícího kdykoliv zakázat, a to odpovědí na kteroukoliv ze zaslaných zpráv.
 • Veškeré údaje získané od kupujících slouží výhradně k účelům prodávajícího. Prodávající tyto údaje neprodává, nepronajímá, ani jiným způsobem nepředává třetím osobám.
 • Prodávající učiní maximum pro to, aby ochránil data kupujících před zneužitím, a nebude je bez souhlasu kupujícího poskytovat třetím osobám. Tento závazek se nevztahuje na údaje, které může požadovat Policie České republiky či jiné státní orgány podle platných právních předpisů.

Vážíme si vaší důvěry a chráníme vaše soukromá data před zneužitím.

Článek 11.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednávaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů), nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Všechny lhůty uvedené v těchto obchodních podmínkách začínají běžet vždy od dne, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek (např. doručení zboží, odstoupení od smlouvy apod.).
Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Tyto obchodní podmínky platí od 1.května 2021 v souladu s účinností zákona č.89/2012 Sb.,(OZ) Není-li mezi účastníky dohodnuto něco jiného písemnou formou.
Kupující odesílající objednávku přes internetový obchod současně akceptuje a souhlasí s těmito obchodními podmínkami v plném rozsahu.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, může například využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: https://ec.europa.eu/consumer/odr

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.5.2021